Sancțiunile la care se expun angajatorii care nu respectă legea – partea a II-a: registrul salariaților, obligații față de inspectorii veniți în control și nediscriminare

Dacă recent enumeram obligațiile din Codul muncii pentru a căror încălcare angajatorii pot fi amendați de inspectori, astăzi atragem atenția asupra numeroaselor aspecte pe care firmele nu ar trebui să le ignore din alte zone importante în relația angajator – angajat și angajator – stat: pe de o parte, colaborarea cu inspectorii veniți în control, chestiunile tehnice ce țin de evidența salariaților, dar și nediscriminarea la locul de muncă.

Inspectorii de muncă pot lua diverse măsuri cât timp se află în control la un angajator – o lege specială (Legea nr. 108/1999) le trasează clar drepturile și obligațiile. De pildă, au dreptul prin lege să aibă acces liber, permanent şi fără înştiinţare prealabilă în sediul oricărui angajator şi în orice alt loc de muncă, să ceară diverse documente să le fie puse la dispoziție, au dreptul să ia declarații, să dispună măsuri pentru remedierea problemelor găsite, să dispună interzicerea, restricţionarea, retragerea unui produs de pe piaţă, să dispună suspendarea sau retragerea autorizaţiei de funcţionare ș.a.m.d.

Conform Legii 108/1999, angajatorii riscă sancțiuni de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru:

 • împiedicarea în orice mod a inspectorilor de muncă să exercite, total sau parțial, controlul ori să efectueze cercetarea evenimentelor potrivit prevederilor legale prin orice acțiune sau inacțiune a conducătorului unității, a reprezentantului legal, a unui angajat, prepus ori a altei persoane aflate în locațiile supuse controlului, inclusiv refuzul persoanei găsite la locul de muncă de a completa fișa de identificare sau de a da informații despre evenimentul cercetat;
 • neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială de către entitatea controlată a măsurilor dispuse de inspectorul de muncă, la termenele stabilite de acesta;
 • nerespectarea de către conducătorul unității, reprezentantul legal al acestuia, angajați, prepuși sau alte persoane aflate în locațiile supuse controlului a obligației de a pune la dispoziția inspectorilor de muncă, în termenul stabilit de aceștia, documentele și informațiile solicitate, necesare controlului ori cercetării evenimentelor.

Mai departe, firmelor le revin numeroase obligații în privința evidenței salariaților, organizate obligatoriu prin Revisal. Nerespectarea obligațiilor privind registrul electronic de evidență a salariaților le poate aduce angajatorilor multe amenzi:

 • constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăși valoarea cumulată de 200.000 lei, netransmiterea, cel târziu în ziua anterioară începerii activității de către fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă cu angajatorul în baza unui contract individual, a următoarelor date:
  • datele de identificare ale angajatorului persoană fizică sau juridică de drept privat, respectiv instituție/autoritate publică/altă entitate juridică care angajează personal în baza unui contract individual de muncă, cum ar fi: denumire, cod unic de identificare – CUI, codul de identificare fiscală – CIF, sediul social și numele și prenumele reprezentantului legal – pentru persoanele juridice, respectiv: numele, prenumele, codul numeric personal – CNP, domiciliul – pentru persoanele fizice;
  • datele de identificare ale salariaților, cum ar fi: numele, prenumele, codul numeric personal – CNP, cetățenia și țara de proveniență – Uniunea Europeană – UE, non-UE, Spațiul Economic European – SEE;
  • data încheierii contractului individual de muncă și data începerii activității;
  • funcția/ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din România (COR) sau altor acte normative;
  • tipul contractului individual de muncă;
  • durata contractului individual de muncă, respectiv nedeterminată/determinată;
  • durata timpului de muncă și repartizarea acestuia, în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parțial;
  • salariul de bază lunar brut, indemnizațiile, sporurile, precum și alte adaosuri, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă sau, după caz, în contractul colectiv de muncă;
  • datele de identificare ale utilizatorului, în cazul contractelor de muncă temporară;
 • constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei următoarele fapte:
  • data transferului și datele de identificare ale angajatorului la care se face transferul;
  • data preluării prin transfer și datele de identificare ale angajatorului de la care se face transferul;
  • data la care începe și data la care încetează detașarea, precum și datele de identificare ale angajatorului la care se face detașarea;
  • data la care începe și data la care încetează detașarea transnațională, statul în care urmează să se realizeze detașarea transnațională, denumirea beneficiarului /utilizatorului la care urmează să presteze activitatea salariatul detașat, precum și natura acestei activități;
  • data la care începe și data la care încetează detașarea pe teritoriul unui stat care nu este membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, statul în care urmează să se realizeze detașarea, denumirea beneficiarului/ utilizatorului la care urmează să presteze activitatea salariatul detașat, precum și natura acestei activități;
  • perioada, cauzele de suspendare și data încetării suspendării contractului individual de muncă, cu excepția cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale;
  • data și temeiul legal al încetării contractului individual de muncă;
  • funcția/ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din România (COR) sau altor acte normative;
  • tipul contractului individual de muncă;
  • durata contractului individual de muncă, respectiv nedeterminată/determinată;
  • durata timpului de muncă și repartizarea acestuia, în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parțial;
  • data la care începe și data la care încetează detașarea, precum și datele de identificare ale angajatorului la care se face detașarea;
  • data la care începe și data la care încetează detașarea transnațională, statul în care urmează să se realizeze detașarea transnațională, denumirea beneficiarului /utilizatorului la care urmează să presteze activitatea salariatul detașat, precum și natura acestei activități;
  • data la care începe și data la care încetează detașarea pe teritoriul unui stat care nu este membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, statul în care urmează să se realizeze detașarea, denumirea beneficiarului/ utilizatorului la care urmează să presteze activitatea salariatul detașat, precum și natura acestei activități;
  • datelor de identificare ale angajatorului persoană fizică sau juridică de drept privat, respectiv instituție/autoritate publică/altă entitate juridică care angajează personal în baza unui contract individual de muncă, cum ar fi: denumire, cod unic de identificare – CUI, codul de identificare fiscală – CIF, sediul social și numele și prenumele reprezentantului legal – pentru persoanele juridice, respectiv: numele, prenumele, codul numeric personal – CNP, domiciliul – pentru persoanele fizice;
  • datelor de identificare ale salariaților, cum ar fi: numele, prenumele, codul numeric personal – CNP, cetățenia și țara de proveniență – Uniunea Europeană – UE, non-UE, Spațiul Economic European – SEE;
  • transmiterea datelor în registru cu elementele contractului individual de muncă, pentru care există dovada executării acestuia, respectiv prestarea muncii și plata salariului, cu încălcarea termenului, respectiv cel târziu în ziua anterioară începerii activității de către fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă cu angajatorul în baza unui contract individual de muncă;
  • refuzul de a pune la dispoziția inspectorului de muncă documentele care au stat la baza înscrierilor efectuate în registru;
  • netransmiterea, în termen de 5 zile lucrătoare de la data transferului a datelor privind:
  • netransmiterea, cel târziu în ziua anterioară datei de începere/încetare a detașării salariatului, a mențiunilor privind:
  • netransmiterea, cel târziu în ziua anterioară producerii modificării sau în situațiile în care modificarea se produce ca urmare a unei hotărâri judecătorești când înregistrarea în registru se face în termen de 20 de zile de la data la care angajatorul a luat cunoștință de conținutul acesteia, a modificărilor aduse datelor privind:
  • netransmiterea, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării salariului de bază lunar brut, indemnizațiile, sporurile, precum și alte adaosuri, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă sau, după caz, în contractul colectiv de muncă sau în situațiile în care modificarea se produce ca urmare a unei hotărâri judecătorești când înregistrarea în registru se face în termen de 20 de zile de la data la care angajatorul a luat cunoștință de conținutul acesteia;
  • netransmiterea, cel târziu în ziua anterioară producerii modificării, datelor privind:
  • netransmiterea, în termen de trei zile lucrătoare a modificărilor aduse a:
 • constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei următoarele fapte:
  • persoanele nominalizate prin decizie scrisă de către angajatorii persoane fizice sau juridice de drept privat, indiferent dacă au sau nu statutul de utilitate publică;
  • la angajatorii instituții/autorități publice/alte entități juridice care angajează personal în baza unui contract individual de muncă de către persoanele care au aceste atribuții stabilite prin fișa postului;
  • de către prestatorii care își desfășoară activitatea în condițiile prevederilor legale în vigoare, inclusiv ale prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal;
  • completarea registrului de către alte persoane decât cele prevăzute la art. 2 alin. (6), respectiv:
  • completarea registrului cu date eronate sau incomplete;
  • nerespectarea prevederilor privind subcontractarea serviciilor externe de resurse umane;
  • omiterea informării inspectoratelor teritoriale de muncă cu privire la prestatorii de servicii, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de prestări de servicii;
 • constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei încălcarea obligației de a păstra dosarul personal la sediul angajatorilor sau, după caz, la sediul secundar, care are delegată competența încadrării personalului prin încheierea de contracte individuale de muncă
 • constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei încălcarea de către angajator a prevederilor art. 7 alin. (3)-(6), respectiv:
  • la solicitarea scrisă a salariatului sau a unui fost salariat, angajatorii sunt obligați să îi elibereze acestuia copii ale documentelor existente în dosarul personal, în termen de 15 zile lucrătoare de la data solicitării;
  • documentele sunt eliberate în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al angajatorului sau de persoana împuternicită de angajator;
  • la încetarea activității salariatului, angajatorii au obligația să îi elibereze acestuia o adeverință care să ateste activitatea desfășurată de acesta, durata activității, salariul, vechimea în muncă și în specialitate, precum și un extras din registru.

Dincolo de toate aceste pur tehnice, angajatorilor le revin obligații în zone destul de sensibile ce țin de modul de desfășurare a activității la locul de muncă, modul cum sunt tratați angajații sau cum relaționează aceștia între ei. Ne referim la aspectele ce țin de nediscriminare:

 • constituie contravenții și se sancționează cu amendă contravențională de la 3.000 lei la 10.000 lei, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracțiune, încălcarea dispozițiilor (constatarea fiind în atribuțiile Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării):
  • orice formă de discriminare bazată pe criteriul de sex;
  • orice comportament de hărțuire, hărțuire sexuală sau hărțuire psihologică;
  • orice ordin sau dispoziție de a discrimina o persoană pe criteriul de sex;
  • discriminarea ce are la bază statutul familial și cel marital;
  • folosirea drept justificare pentru o decizie care să afecteze acea persoană a respingerii unui comportament de hărțuire și hărțuire sexuală de către o persoană sau supunerea unei persoane la un astfel de comportament;
  • discriminarea bazată pe criteriul de sex în ceea ce privește accesul femeilor și bărbaților la toate nivelurile de instruire și de formare profesională, inclusiv ucenicia la locul de muncă, la perfecționare și, în general, la educația continuă;
 • constituie contravenții și se sancționează cu amendă contravențională de la 3.000 lei la 10.000 lei, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracțiune, încălcarea dispozițiilor (constatarea fiind în atribuțiile Inspecției Muncii):
  • neasigurarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați în relațiile de muncă, inclusiv persoanelor care exercită o activitate independentă, precum și soțiilor/soților lucrătorilor independenți care nu sunt salariate/salariați sau asociate/asociați la întreprindere, în cazul în care acestea/aceștia, în condițiile prevăzute de dreptul intern, participă în mod obișnuit la activitatea lucrătorului independent și îndeplinesc fie aceleași sarcini, fie sarcini complementare;
  • neîndeplinirea de către angajator a următoarelor obligații:
   • să asigure egalitatea de șanse și de tratament între angajați, femei și bărbați, în cadrul relațiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziții pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criteriul de sex în regulamentele de organizare și funcționare și în regulamentele interne ale unităților;
   • să prevadă în regulamentele interne ale unităților sancțiuni disciplinare, în condițiile prevăzute de lege, pentru angajații care încalcă demnitatea personală a altor angajați prin crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin acțiuni de discriminare;
   • să îi informeze permanent pe angajați, inclusiv prin afișare în locuri vizibile, asupra drepturilor pe care aceștia le au în ceea ce privește respectarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați în relațiile de muncăsă informeze imediat după ce a fost sesizat autoritățile publice abilitate cu aplicarea și controlul respectării legislației privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
  • discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relațiile de muncă, referitoare la:
   • anunțarea, organizarea concursurilor sau examenelor și selecția candidaților pentru ocuparea posturilor vacante din sectorul public sau privat; sunt exceptate locurile de muncă în care, datorită naturii activităților profesionale respective sau cadrului în care acestea sunt desfășurate, o caracteristică legată de sex este o cerință profesională autentică și determinantă, cu condiția ca obiectivul urmărit să fie legitim și cerința să fie proporțională;
   • încheierea, suspendarea, modificarea și/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu;
   • stabilirea sau modificarea atribuțiilor din fișa postului;
   • stabilirea remunerației;
   • beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum și la securitate socială;
   • informare și consiliere profesională, programe de inițiere, calificare, perfecționare, specializare și recalificare profesională;
   • evaluarea performanțelor profesionale individuale;
   • promovarea profesională;
   • aplicarea măsurilor disciplinare;
   • dreptul de aderare la sindicat și accesul la facilitățile acordate de acesta;
   • orice alte condiții de prestare a muncii, potrivit legislației în vigoare;
  • încălcarea dispozițiilor art. 10 alin. (1)-(4), (6), (8) și (9) din Legea 202/2002, respectiv:
   • maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare;
   • orice tratament mai puțin favorabil aplicat unei femei legat de sarcină sau de concediul de maternitate constituie discriminare;
   • orice tratament mai puțin favorabil aplicat unei femei sau unui bărbat, privind concediul pentru creșterea copiilor sau concediul paternal, constituie discriminare;
   • este interzis să i se solicite unei candidate, în vederea angajării, să prezinte un test de graviditate și/sau să semneze un angajament că nu va rămâne însărcinată sau că nu va naște pe durata de valabilitate a contractului individual de muncă;
   • concedierea nu poate fi dispusă pe durata în care:
    • salariata este gravidă sau se află în concediu de maternitate;
    • salariata/salariatul se află în concediul pentru creșterea copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități;
    • salariatul se află în concediu paternal;
 • discriminarea bazată pe criteriul de sex reprezintă orice comportament nedorit, definit drept hărțuire sau hărțuire sexuală, având ca scop sau efect:
  • de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana afectată;
  • de a influența negativ situația persoanei angajate în ceea ce privește promovarea profesională, remunerația sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea și perfecționarea profesională, în cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce ține de viața sexuală;
 • modificarea unilaterală de către angajator a relațiilor sau a condițiilor de muncă, inclusiv concedierea persoanei angajate care a înaintat o sesizare ori o reclamație la nivelul unității sau care a depus o plângere la instanțele judecătorești competente, în vederea aplicării prevederilor privind egalitatea de șanse și tratament și după ce sentința judecătorească a rămas definitivă, cu excepția unor motive întemeiate și fără legătură cu cauza.

Sursa: avocatnet.ro

Share: