INFO – case de marcat 2015

S.C. ……………………………… SRL

CUI………………

Nr Reg Com ……/…../……..

Adresa:

Departamentul financiar-contabilitate                                                                                               Nr……/………2015

 

 

INFORMARE

 

       In conformitate cu Ordinului Ministrului de Finante nr. 159/2015, incepand cu 01.03.2015, toti comerciantii sunt obligati sa aiba afisat in loc vizibil un ANUNT in format A4 ce face referire la posibilitatea de a nu achita un bun sau un serviciu in cazul in care respectivul comerciant refuza sa dea bon fiscal.

       Pentru evitarea oricaror probleme in desfasurarea activitatii, va readucem la cunostiinta urmatoarele masuri reglementate de Legea 571/2003 (Codul Fiscal) actualizata, OG2/2001 rep si OUG 28/1999 rep:

 

 A.Care sunt elementele obligatorii ce trebuie să apară pe bonul fiscal? 

Conform legii elementele minim obligatorii sunt:

– denumirea şi codul de identificare fiscală ale operatorului economic emitent;
– adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal;
– logotipul şi seria fiscală ale aparatului;
– numărul de ordine;
– data şi ora emiterii;
– denumirea fiecărui bun livrat sau serviciu prestat;
– preţul sau tariful unitar;
– cantitatea;
– valoarea pe fiecare operaţiune, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cu indicarea cotei de taxă;
– valoarea totală a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată;
– valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată pe cote de taxă, cu indicarea nivelului de cotă;
– valoarea totală a operaţiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, precum şi valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată, dacă este cazul.
– unitatea de măsură 
– codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului la solicitarea expresă a acestuia 

După cum vedeți legea cere și a cerut întotdeauna ca pe bon să apară explicit denumirea bunurilor și serviciilor prestate. De aceea apariția a expresiilor de tip “Alimentare”, “Nealimentare”, “Electrice”, etc. este total ilegală.

B.Ce documente emiteți clienților?

       Cei care au obligația de a utiliza aparate de marcat fiscale emit și înmânează clienților exclusiv bonuri fiscale ca documente ce atestă plata contravalorii bunurilor livrate, dacă plata lor se face în numerar, card sau substitute de numerar cu o singură excepție: cea în care casa de marcat este stricată.

 C.Aveti obligatia : 

 1. Să emiteți bonuri fiscale pentru toate bunurile livrate sau servicii prestate și să le emiteți la valoarea lor reală nu la valori inferioare. În caz caz contrar sancțiunea este – amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei și suspendarea activității pentru o perioadă cuprinsă între una și trei luni.
 1. Să emiteți bonuri fiscale ce să aibă în conținut informațiile minime descrise anterior. În cazul unor informații incomplete sau incorecte amenda este de la 2.000 lei la 4.000 lei.
 1. Să utilizați casa de marcat în parametrii tehnici legali – așa cum sunt indicați de către distribuitor/producător, iar în caz de avarie să permiteți intervenţia tehnică numai a persoanelor autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de service asupra aparatului de marcat electronic fiscal. În caz contrar, riscați o amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei.
 1. În cazul defectării casei de marcat aveți obligația de a anunța unitatea de service autorizată(anunțarea trebuie să fie efectuată prin orice mijloc ce vă permite demonstrarea anunțării unității de service sau a distribuitorului autorizat –  fax, e-mail, scrisoare cu confirmare de primire, etc.). Indicat este să stabiliți, de comun acord, cu furnizorul casei de marcat modalitatea concretă de anunțare a defectelor acesteia. În cazul neanunțării unității de service sau a distribuitorului a defectului casei de marcat, riscați o amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.
 1. Pe toată perioada în care casa de marcat este indisponibilă, fiind defectă, aveți obligația de a înregistra vânzările efectuate în jurnalul cu regim special, livrat cu casa de marcat, precum și de a emite tuturor clienților chitanțe pentru sumele în numerar achitate de aceștia precum și factură dacă aceasta este solicitată de către clienți. În caz contrar, riscați o amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei.
 1. Dacă păstrați dar să nu actualizați împreună cu unitatea de service cartea de intervenții. Riscați o amendă de la 8.000 lei la 10.000 leiCulpa în acest caz poate fi comună, atât utilizatorul cât și distribuitorul putând fi amendați pentru neactualizarea cartei de intervenții. 
 1. Pentru casele de marcat folosite acum, nu cele cu jurnal electronic, dacă nu reintroduceți  datele înscrise pe rola jurnal privind tranzacţiile efectuate de la ultima închidere zilnică până în momentul ştergerii memoriei operative pentru aparatele de marcat electronice fiscale. Puteți primi o amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei
 1. În cazul unei verificări efectuate de organele ANAF, aceștia au dreptul de a solicita prezența unui tehnician autorizat în vederea efectuării unor verificări de natură tehnică asupra caselor de marcat. Aveți obligația să permiteți prezența tehnicianului și efectuarea de către acesta a verificărilor. Dacă dumneavoastră nu veți permite accesul tehnicianului de service în unitate pentru efectuarea verificărilor la solicitarea şi în prezenţa organelor de control asupra aparatelor de marcat electronice fiscale, riscați o amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.
 1. Să marcați orice sumă intrată în casa de marcat – fie ca vânzare fie ca intrare/ieșire de sume de serviciu din casa de marcat, deoarece dacă la punctul de vânzare – atenție! puncte de vânzare – nu sedii secundare sau sediu social – aveți mai mulți bani decât cei marcați în casa de marcat, sume care nu pot fi justificate prin datele înscrise în documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, în registrul special sau prin chitanţe, puteți primi o amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, iar sumele nejustificate se confiscă. 
Mențiune: Unele organe de control fiscal, solicită operatorilor sau patronilor, persoanelor angajate existente in incinta punctului de lucru, să-și golească buzunarele și le cer explicații legate de sumele personale – ceea ce e un lucru lipsit de orice fundament legal, în esență un abuz de drept. Sumele personale nu trebuie justificate și nu există nici o reglementare ce să dea dreptul acestor organe de control să interpreteze sumele respective ca provenind din vânzări sau servicii neoperate în casa de marcat.
 1. Să păstrați și să arhivați  rola jurnal/dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, după caz, raportul fiscal de închidere zilnică şi registrul special prevăzut de lege(cel ce se completează atunci când sunt defecte casele de marcat) – pe o perioadă de 10 ani – registrul special, respectiv 5 ani pentru raportul de închidere Z și rola jurnal/dispozitivul de memorare a jurnalului electronic. În caz contrar amenda este de la 8.000 lei la 10.000 lei.
 1. Să întocmiți documente justificative pentru toate sumele introduse/extrase în/din sertarul casei de marcat, altele decât cele provenite din încasarea cu numerar a contravalorii bunurilor livrate cu amănuntul și a serviciilor efectuate către populație sau cele utilizate pentru a acorda rest clientului.

Ce înseamnă asta? Că va trebui să operați intrări/ieșiri de sume în/din casa de marcat, dar nu este suficient. Va trebui să întocmiți și documente justificative pentru orice sumă ce o operați ca intrare sau ieșire, mai puțin pentru cele ce se introduc pentru a da rest.

Ce document justificativ? Pentru sumele marcate ca intrări de sume (altele decât vânzări sau sume pentru rest) să întocmiți o dispoziție de plată către casierie prin care operatorului casei de marcat i se pune la dispoziție o sumă de bani pentru folosirea ca sumă de serviciu, iar acesta să o marcheze ca intrare de sume în casa de marcat. Pentru orice sumă scoasă din casa de marcat, operatorul să introducă o ieșire de sumă din casa de marcat, dar să se întocmească și o dispoziție de încasare de la casierie pe numele operatorului cu titlu de restituire sume de serviciu. Bineînțeles că sumele plătite operatorului de către casierie – pentru a fi operate ca intrări de numerar în casă, trebuie să se regăsească în soldul casei. Adică nu puteți avea în registrul de casă 15 lei sold și dimineața să operați sume de serviciu de 50 lei.
Dacă nu respectați această obligație – de a opera orice sumă intrată sau scoasă din sertar, prin casa de marcat și, totodată, nu întocmiți documente justificative pentru acele operațiuni de intrare/ieșire de numerar în/din casă, intrăm într-o aberație legislativă. Asta pentru că MF a stabilit pentru această singură faptă două contravenții distincte din care una cu o măsură complementară:
– pe de o parte există stabilită o amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei, dar
– pe de altă parte, pentru exact aceiași faptă se stabilește amendă de la 10.000 la 15.000 lei și suspendarea activității de la o lună la trei luni.

12.In cazul în care vi se suspendă activitatea să nu o continuați la acel punct de lucru a cărei activitate a fost suspendată. Riscați amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei și confiscarea sumelor obținute din vânzări sau prestări efectuate după suspendarea activității.

13. Să vă instruiți personalul să emită bonuri fiscale corect și să le înmâneze clienților obligatoriu și să nu refuze sub nici o formă emiterea facturii la solicitarea clientului. Refuzul de a emite factura sau neînmânarea bonului clientului, poate să ducă la o amendă aplicată direct persoanei, angajatului ce nu a înmânat bonul sau a refuzat să emită factură. Amenda ce se poate aplica persoanei fizice este de la 800 lei la 1.500 lei.

       D.Ce trebuie sa mai stiti in momentul incheierii unui proces-verbal de contraventie:

Art.12 (OUG 28/1999rep):

„(2) Împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. d), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.”

 

SĂ  RECAPITULĂM :

1.Amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei

 • Emiterea bonului fiscal conţinând date eronate, altele decât cele prevăzute la lit. c), sau fără ca acesta să conţină toate datele prevăzute la art. 4 alin. (1) sau alin. (2), după caz;

Art. 4 (1) Bonul fiscal este documentul emis de aparatul de marcat electronic fiscal care trebuie să cuprindă     cel puţin: denumirea şi codul de identificare fiscală ale operatorului economic emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul şi seria fiscală ale aparatului; numărul de ordine; data şi ora emiterii; denumirea fiecărui bun livrat sau serviciu prestat; preţul sau tariful unitar; cantitatea; valoarea pe fiecare operaţiune, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cu indicarea cotei de taxă; valoarea totală a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată; valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată pe cote de taxă, cu indicarea nivelului de cotă; valoarea totală a operaţiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, precum şi valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată, dacă este cazul.

(2) Bonul fiscal emis de aparatul de marcat electronic fiscal definit la art. 3 alin. (2) trebuie să conţină pe lângă elementele definite la alin. (1) şi următoarele elemente: unitatea de măsură, precum şi codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, la cererea acestuia.

 •  Neîndeplinirea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligaţiei de a afişa anunţul de atenţionare prevăzut la art.1 alin. (11);

Art. 1 (11) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să afişeze la loc vizibil un anunţ detaliat de atenţionare a clienţilor cu privire la obligaţia respectării dispoziţiilor prevăzute la alin. (9), (10) şi (101). Modelul şi conţinutul anunţului se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.

 • Nerespectarea de către utilizatori a obligaţiei de a anunţa unitatea acreditată pentru service desemnată de distribuitorul autorizat ori, după caz, distribuitorul sau reprezentantul acestuia, în momentul constatării defectării aparatelor de marcat electronice fiscale;
 • Deţinerea la punctele de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor a unor sume care nu pot fi justificate prin datele înscrise în documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, în registrul special sau prin chitanţ

2.Amendă de la 8.000 la 10.000 lei

 • Nerespectarea obligaţiei de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale de a păstra şi arhiva rola jurnal/dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, după caz, raportul fiscal de închidere zilnică şi registrul special prevăzut la art.1 alin. (8), cu excepţia activităţii de transport în regim de taxi unde nu se utilizează registrul special;
 • Nerespectarea obligaţiei de a păstra, de a completa şi de a actualiza cartea de intervenţii prevăzută la art.5 alin. (3), dosarul de asistenţă tehnică prevăzut la art. 5 alin. (12);
 • Nerespectarea prevederilor art.1 alin. (8):

Art 1(8) Până la repunerea în funcţiune a aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii economici utilizatori sunt obligaţi să înregistreze într-un registru special, întocmit în acest sens, toate operaţiunile efectuate şi să emită chitanţe, în condiţiile legii, pentru respectivele operaţiuni şi facturi, la cererea clientului. Obligaţia privind înregistrarea operaţiunilor efectuate într-un registru special nu se aplică operatorilor economici care desfăşoară activitatea de transport în regim de taxi.

 •  Nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispoziţiilor art.4 alin. (12) lit.e) sau f):

Art 4 alin (12):

e) să asigure funcţionarea aparatului de marcat electronic fiscal în parametrii tehnici legali, pe toată durata de utilizare a acestuia;

f) să permită intervenţia tehnică numai a persoanelor autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de service asupra aparatului de marcat electronic fiscal; prin persoană autorizată se înţelege persoana înregistrată în baza de date a Ministerului Finanţelor Publice privind distribuitorii autorizaţi, unităţile acreditate pentru comercializare şi/sau service şi tehnicienii de service pentru aparatele de marcat electronice fiscale;

 •  Nerespectarea de către utilizatori a obligaţiei prevăzute la art.4 alin. (12) lit. h):

Art 4 alin 12 lit h): să întocmească documente justificative pentru toate sumele introduse/extrase în/din sertarul casei de marcat, altele decât cele provenite din încasarea cu numerar a contravalorii bunurilor livrate cu amănuntul şi a serviciilor efectuate către populaţie sau cele utilizate pentru a acorda rest clientului.

 •  Nerespectarea de către distribuitorii autorizaţi, a obligaţiei de a pune la dispoziţia organului fiscal programele de citire electronică a memoriei fiscale, programele de citire şi verificare a jurnalului electronic, precum şi instrucţiunile de utilizare, pentru aparatele definite la art.3 alin. (2);
 • Nereintroducerea datelor înscrise pe rola jurnal privind tranzacţiile efectuate de la ultima închidere zilnică până în momentul ştergerii memoriei operative pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art.3 alin. (1);
 • Nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege, de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale definite la art.3 alin. (2);
 • Încălcarea de către operatorii economici a dispoziţiilor prevăzute la art.1 alin. (9):

Art 1(9) Se interzice operatorilor economici care, potrivit legii, au obligaţia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale şi de a emite bonuri fiscale cu acestea, să înmâneze clienţilor documente care atestă plata contravalorii bunurilor achiziţionate sau serviciilor prestate, altele decât bonurile fiscale, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (8).

(8) Până la repunerea în funcţiune a aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii economici utilizatori sunt obligaţi să înregistreze într-un registru special, întocmit în acest sens, toate operaţiunile efectuate şi să emită chitanţe, în condiţiile legii, pentru respectivele operaţiuni şi facturi, la cererea clientului. Obligaţia privind înregistrarea operaţiunilor efectuate într-un registru special nu se aplică operatorilor economici care desfăşoară activitatea de transport în regim de taxi.

 •  Nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispoziţiilor prevăzute la art.3^1 alin. (4):

Art 3^1(4) În vederea realizării supravegherii şi monitorizării aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii economici prevăzuţi la art. 1 alin. (1) au obligaţia de a asigura conectarea la distanţă a aparatelor de marcat electronice fiscale, în vederea transmiterii de date fiscale către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

 3.Amendă de la 40.000 la 60.000 lei 

 • Încălcarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispoziţiilor art.4 alin. (12) lit. a)–d):

Art 4 (12) Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligaţi:

a) să folosească numai consumabile de tipul şi cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare a aparatului respectiv;

b) să folosească numai consumabile care asigură menţinerea lizibilităţii datelor pe perioada de arhivare

prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă şi să asigure arhivarea datelor;

c) să solicite distribuitorului autorizat de la care a cumpărat aparatul sau unităţii acreditate completarea manualului de utilizare cu informaţii privind tipul şi caracteristicile tehnice ale consumabilelor, dacă manualul de utilizare a aparatului respectiv nu conţine astfel de informaţii;

d) să încheie cu furnizorii consumabilelor contracte ferme conţinând clauze de livrare numai a consumabilelor de tipul şi cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare, care să asigure menţinerea lizibilităţii datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă, clauze privind daunele la care sunt îndreptăţiţi utilizatorii în cazul nerespectării clauzelor contractuale de către furnizori şi să asigure arhivarea datelor;

 •  Nerespectarea de către distribuitorii autorizaţi care încetează activitatea de comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum şi de către cei cărora li s-a retras autorizaţia de distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale a obligaţiilor ce le revin potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă pentru aparatele livrate;
 • Nerespectarea obligaţiei de a păstra şi arhiva memoria fiscală, precum şi dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, în condiţii care să permită citirea acestora de către organul fiscal competent;

4.Amendă de la 10.000 la 15.000 lei (confiscare sume si suspendare ) 

Art.12 (3) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori,  după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. d), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

 •  Neîndeplinirea obligaţiei operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu excepţia prevăzută la art.1 alin. (8):

Art 1 (8) Până la repunerea în funcţiune a aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii economici utilizatori sunt obligaţi să înregistreze într-un registru special, întocmit în acest sens, toate operaţiunile efectuate şi să emită chitanţe, în condiţiile legii, pentru respectivele operaţiuni şi facturi, la cererea clientului. Obligaţia privind înregistrarea operaţiunilor efectuate într-un registru special nu se aplică operatorilor economici care desfăşoară activitatea de transport în regim de taxi.

 • Neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioară celei reale;
 • Neîntocmirea de documente justificative pentru sumele de bani introduse/extrase în/din sertarul casei de marcat, altele decât cele provenite din încasarea cu numerar a contravalorii bunurilor livrate cu amănuntul şi a serviciilor efectuate către populaţie sau cele utilizate pentru a acorda rest clientului;
 • Neîndeplinirea obligaţiei operatorilor economici de a se dota cu aparate de marcat electronice fiscale, achiziţionate numai de la distribuitori autorizaţi sau unităţi acreditate pentru comercializare, conform prevederilor OUG 28/1999.
 • Continuarea livrării de bunuri sau prestării de servicii după suspendarea activităţii operatorului economic în punctul de lucru;

5.Amendă de la 800 la 1.500 lei persoanei fizice

 • Neînmânarea bonului fiscal clientului de către operatorul aparatului de marcat electronic fiscal şi/sau neeliberarea facturii la solicitarea clientului;

 6.Suspendări activitate si sigilări puncte de lucru

 • Nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege, de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale definite la art.3 alin. (2);
 • Neîndeplinirea obligaţiei operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu excepţia prevăzută la art.1 alin. (8):

Art 1 (8) Până la repunerea în funcţiune a aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii economici utilizatori sunt obligaţi să înregistreze într-un registru special, întocmit în acest sens, toate operaţiunile efectuate şi să emită chitanţe, în condiţiile legii, pentru respectivele operaţiuni şi facturi, la cererea clientului. Obligaţia privind înregistrarea operaţiunilor efectuate într-un registru special nu se aplică operatorilor economici care desfăşoară activitatea de transport în regim de taxi.

 • Neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioară celei reale;
 • Neîntocmirea de documente justificative pentru sumele de bani introduse/extrase în/din sertarul casei de marcat, altele decât cele provenite din încasarea cu numerar a contravalorii bunurilor livrate cu amănuntul şi a serviciilor efectuate către populaţie sau cele utilizate pentru a acorda rest clientului;
 • Neîndeplinirea obligaţiei operatorilor economici de a se dota cu aparate de marcat electronice fiscale, achiziţionate numai de la distribuitori autorizaţi sau unităţi acreditate pentru comercializare, conform prevederilor OUG 28/1999 rep.

Prezenta face parte din procedura de informare a salariatilor si face referire la Cap-DREPTURILE SI OBLIGATIILE ANGAJATORULUI SI ALE SALARIATILOR din Regulamentul Intern al societatii.

Intocmit,

………………………

 

Am luat la cunostinta :

Administrator :                      ……………………………………….

Salariatii :

 

Nr. Crt Nume Semnatura
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Descarca documentul – INFO – casa de marcat 2015

Share: