Tratamentul fiscal al beneficiilor acordate de angajatori sub forma serviciilor medicale si pensii facultative

Prevederi legale in vigoare (martie 2018) privind deductibilitatea pentru angajator, respectiv angajati cu contributiile la fondurile de pensii facultative si/sau la servicii medicale furnizate sub forma de abonament

Baza legala:

  1. 76 alin. (4) lit.s si lit.t din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal

 

CAPITOLUL III Venituri din salarii și asimilate salariilor

Art. 76. – Definirea veniturilor din salarii și asimilate salariilor 

 

(4) Următoarele venituri nu sunt impozabile, în înțelesul impozitului pe venit:

ș) contribuțiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările și completările ulterioare, și cele reprezentând contribuții la scheme de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislația privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către entități autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, suportate de angajator pentru angajații proprii, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană;

t)primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, conform Legii  95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, suportate de angajator pentru angajații proprii, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro;

 

  1. art 78 alin. (2) pct (iii) si (iv) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal

Art. 78. – Determinarea impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor 

(1) Beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunar, final, care se calculează și se reține la sursă de către plătitorii de venituri.

(2) Impozitul lunar prevăzut la alin. (1) se determină astfel:

a)la locul unde se află funcția de bază, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul determinată ca diferență între venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contribuțiilor sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii în România sau în conformitate cu instrumentele juridice internaționale la care România este parte, precum și, după caz, a contribuției individuale la bugetul de stat datorată potrivit legii, și următoarele:

 (i) deducerea personală acordată pentru luna respectivă;

(ii) cotizația sindicală plătită în luna respectivă;

 (iii) contribuțiile la fondurile de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările și completările ulterioare, și cele la scheme de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislația privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către entități autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, suportate de angajați, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro;

(iv) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, definite conform Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, suportate de angajați, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro. Contractul de asigurare, respectiv abonamentul vizează servicii medicale furnizate angajatului și/sau oricărei persoane aflate în întreținerea sa, așa cum este definită la art. 77 alin. (3);

 

Concluzie:

Serviciile medicale furnizate pe baza de abonament sau contributiile la fonduri/scheme de pensii facultative pentru salariati:

  1. Daca sunt platite de angajator sunt venit neimpozabil pentru salariat si cheltuiala deductibila pentru angajator in limita a 400 euro/an/salariat. Sunt avantajati in acest fel firmele platitoare de impozit pe profit si NU microintreprinderile. Plafonul este de 400 euro/an/salariat pentru serviciile medicale furnizate pe baza de abonament si 400 euro/an/salariat pentru contributia fonduri/scheme de pensii facultative;
  2. Daca sunt platite de salariat aceste sume se deduc din venitul lunar impozabil (se reduce baza impozabila la care se aplica impozitul pe venit) si prin urmare salariatul va primi un salariu mai mare cu maxim:

– 15 lei/luna in cazul in care are doar contract pt servicii medicale sau pensii facultative;

– 30 lei/luna daca are contract pentru amandoua, adica atat pt servicii medicale pe baza de abonament cat si pensii facultative.

Practic, pentru a obține deducerea despre care am vorbit, e nevoie ca angajatul sa prezinte angajatorului contractul de abonament medical/actul de aderare la fonduri sau scheme de pensii facultative si dovada platii contravalorii acestora.

Share: