Prestari de servicii efectuate pe teritoriul Romaniei de catre persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente

Prestari de servicii efectuate pe teritoriul Romaniei de catre persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente

 

In conformitate cu prevederile Ordinului ANAF nr. 2994/2016 (in vigoare de la 27.10.2016), contractele incheiate de persoanele juridice române, persoanele fizice rezidente, precum şi persoanele juridice străine care desfăşoară activitate în România printr-un sediu permanent/sediu permanent desemnat cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente care execută pe teritoriul României prestări de servicii de natura lucrărilor de construcţii, de montaj, activităţilor de supraveghere, activităţilor de consultanţă, de asistenţă tehnică şi a oricăror altor servicii prestate în România care generează venituri impozabile, trebuie inregistrate la organele fiscale teritoriale.

Inregistrarea se efectuează la organele fiscale teritoriale în a căror rază persoanele juridice române, persoanele fizice rezidente, precum şi persoanele juridice străine care desfăşoară activitate în România printr-un sediu permanent/sediu permanent desemnat, beneficiare ale activităţilor serviciilor de mai sus, îşi au domiciliul fiscal, conform legii.

Atunci când nu este încheiat contract în formă scrisă, se înregistrează documentele care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României: situaţii de lucrări, procese-verbale de recepţie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, studii de piaţă sau orice alte documente corespunzătoare.

Contractele/Documentele încheiate de persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum şi de persoane juridice străine care desfăşoară activitate în România printr-un sediu permanent/sediu permanent desemnat cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente pentru activităţi desfăşurate în afara teritoriului României nu fac obiectul înregistrării, potrivit prezentelor dispoziţii.

Înregistrarea contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României  realizează prin depunerea la organul fiscal competent a formularului 017 „Declaraţie de înregistrare a contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României, iniţiale/adiţionale (conexe), încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente”, cod MFP 14.13.01.40/n, fără a fi însoţit de documente doveditoare ale datelor înscrise în declaraţie.

Declaraţia se completează şi se depune pentru fiecare contract sau document care justifică prestările efective de servicii efectuate pe teritoriul României, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractelor sau de la data emiterii oricăror documente prevăzute de lege.

Declaraţia se depune în format hârtie direct la registratura organului fiscal central competent sau prin poştă, cu confirmare de primire. Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.

În situaţia în care în datele declarate iniţial intervin modificări, acestea se declară, în termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin depunerea unei noi declaraţii, având bifată căsuţa „Declaraţie de menţiuni”.

Share: