Depunerea Formularului 230 “Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii” în 2017

Depunerea Formularului 230 “Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii” în 2017

Formularul 230 se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor şi/sau venituri din pensii, în următoarele situaţii:

a) au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii 376/2004 privind bursele private, cu modificările ulterioare, şi solicită restituirea acestora;
b) optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii (asociații, fundații, organizații sindicale, patronate, camere de comerț, partide politice, asociații de proprietari, case de ajutor reciproc ale salariaților în măsura în care, potrivit legilor proprii de organizare şi funcţionare, desfăşoară activităţi nonprofit, iar sumele primite din impozit sunt folosite în acest scop) sau unităţilor de cult.

Noutate: Pot depune acest formular şi persoanele fizice care au obţinut venituri din pensii în anul 2016.

Formularul 230 se completează corespunzător, după caz, bifând căsuţele prevăzute în formular cu numărul anexelor completate, în două exemplare şi se depune la:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul;
b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice fără domiciliu fiscal în România;

Copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

Formularul 230 se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie: 
– direct la registratura organului fiscal
– prin poştă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.
– prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.

Termenul de depunere: 25 mai 2017;

Nu se depune formularul „Anexă nr. ….. la Cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii”, ulterior depunerii unui formular 230.

Observaţii: Persoanele fizice care au realizat în anul 2016 venituri din:

a) activităţi independente (venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii; venituri din exercitarea unei profesii liberale; venituri din drepturi de proprietate intelectuală; venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere; venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală având o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real sau care au depăşit în cursul anului numărul de 5 camere de închiriat; venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere calificate în categoria venituri din activităţi independente) 
b) cedarea folosinţei bunurilor;
c) activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;
d) piscicultură și/sau silvicultură;
e) transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar;

pot opta pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit prin depunerea Declaraţiei 200, până la data de 25 Mai 2017.

NOTĂ: Contribuabilii care au realizat venituri din activităţi independente/activităţi agricole impuşi pe bază de normă de venit, şi/sau din cedarea folosinţei bunurilor (venituri din închiriere pentru care chiria este stabilită în lei, venituri din arendă), care nu au obligaţia depunerii declaraţiei 200 şi care au efectuat în cursul anului fiscal de raportare cheltuieli cu burse private şi solicită restituirea acestora şi/sau optează pentru virarea unei sume în contul entităţilor nonprofit sau al unităţilor de cult completează Secțiunea III “DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET/CÂŞTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL” din Declaraţia 200, potrivit instrucţiunilor.

Baza legală: 
– Articolele 79, 82 alineat (6),102 alineat (1), 123 alineat (2) şi (3) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal;
– Punctele 15, 18, 27, 39 din H.G.1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul Fiscal;
– Ordinul Preşedintelui ANAF 3695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice

Sursa: Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili din cadrul D.G.R.F.P Braşov

Share: