Modificari legislative aduse Codului Fiscal incepand cu 01.04.2019 privind cheltuielile cu sponsorizarea/mecenatul

(in cazul societatilor platitoare de impozit profit sau impozit pe veniturile microintreprinderilor)

  1. Cheltuielile cu sponsorizarea/mecenatul in cazul societatilor platitoare de impozit pe profit

Cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat și cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cei care acordă burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:

  1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,5% la cifra de afaceri;;
  2. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.

 

Pentru societatile platitoare de impozit pe profit, in cazul sponsorizărilor efectuate către entități persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unități de cult, sumele aferente acestora se scad din impozitul pe profit datorat, în limitele prevăzute de Codul fisca(0,5% CA si 20% din impozitul pe profit), doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se organizează de A.N.A.F., astfel cum se stabilește prin ordin al președintelui A.N.A.F. Registrul este public și se afișează pe site-ul A.N.A.F. Înscrierea în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se realizează pe baza solicitării entității, dacă sunt îndeplinite cumulativ, la data depunerii cererii, următoarele condiții:

a)desfășoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declarației pe propria răspundere;

b)și-a îndeplinit toate obligațiile fiscale declarative prevăzute de lege;

c)nu are obligații fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;

d)a depus situațiile financiare anuale, prevăzute de lege;

e)nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală.

 

 

  1. Cheltuielile cu sponsorizarea/mecenatul in cazul societatilor platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor

Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (41), scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

 

 

Sponsorizarea este actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susținerea unor activități fără scop lucrativ desfășurate de către una dintre părți, denumită beneficiarul sponsorizării.

Contractul de sponsorizare se încheie în formă scrisă, cu specificarea obiectului, valorii și duratei sponsorizării, precum și a drepturilor și obligațiilor părților.

Mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoană fizică sau juridică, numită mecena, transferă, fără obligație de contrapartidă directă sau indirectă, dreptul său de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare către o persoană fizică, ca activitate filantropică cu caracter umanitar, pentru desfășurarea unor activități în domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau științific – cercetare fundamentală și aplicată.

 

Poate fi beneficiar al sponsorizării:

a)orice persoană juridică fără scop lucrativ, care desfășoară în România sau urmează să desfășoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific – cercetare fundamentală și aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecției drepturilor omului, medico-sanitar, de asistență și servicii sociale, de protecția mediului, social și comunitar, de reprezentare a asociațiilor profesionale, precum și de întreținere, restaurare, conservare și punere în valoare a monumentelor istorice;

b)instituțiile și autoritățile publice, inclusiv organele de specialitate ale administrației publice, pentru activitățile prevăzute la lit. a);

c)de asemenea, pot fi sponsorizate, în condițiile prezentei legi, emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum și cărți ori publicații din domeniile definite la lit. a);

d)orice persoană fizică cu domiciliul în România a cărei activitate în unul dintre domeniile prevăzute la lit. a) este recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituție publică ce activează în domeniul pentru care se solicită sponsorizarea.

Poate fi beneficiar al mecenatului orice persoană fizică cu domiciliul în România, fără obligativitatea de a fi recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituție publică, care necesită un sprijin în domeniile prevăzute in lege (activitate filantropică cu caracter umanitar, pentru desfășurarea unor activități în domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau științific – cercetare fundamentală și aplicată ).

 

CONCLUZIE: Incepand cu data de 01.04.2019 daca doriti sa faceti o sponsorizare catre o entitate fara scop lucrativ, inclusiv unitati de cult si daca doriti sa beneficiati si de facilitatea fiscala (scaderea in limitele legale din impozitul pe profit, respectiv impozit pe veniturile microintreprinderilor) trebuie ca respectiva entitate sa apara in acest Registru entitatilor/unitatilor de cult.

Inteleg prin aceasta exprimare “unitati fara scop lucrativ, inclusiv unitatile de cult” ca toate fundatiile, asociatiile, bisericile, cluburile sportive, unitatile de invatamant, etc, trebuie sa se inregistreze in acest Registru al entitatilor/unitatilor de cult, daca vor ca cei care-i sponsorizeaza sa beneficieze de facilitatea fiscala prevazuta de lege. Inca nu au aparut normele de aplicare in acest sens care sa exemplifice aceasta situatie.

Din punctul meu de vedere, in cazul in care se fac sponsorizari si respectiva entitate nu este in acest Registru, atunci avem doar o cheltuiala nedeductibila fiscal la calculul impozitului pe profit in cazul societatilor platitoare de impozit pe profit.

Share: